Výherní řád

Soutěže se může zúčastnit každý člověk, který má trvalé bydliště na území České republiky, není-li při vyhlášení dané soutěže stanoveno jinak. Z účasti na soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovně-právním, občansko-právním, obchodně-právním či jiném obdobném vztahu k Organizátorovi soutěže, nebo osoby blízké těmto osobám či osoby spolupracující přímo či nepřímo na realizaci konkrétní rozhlasové soutěže za předpokladu, že by tato skutečnost mohla vzhledem k okolnostem vzbudit dojem výhodnějšího postavení či neobjektivního posuzování v soutěži.

V případě, že soutěže se zúčastní osoba uvedená výše, která nesplnila podmínky pro účast v soutěži, a stane se vítězem některé z cen soutěže, je organizátor soutěže oprávněn nepřiznat takovému výherci výhru.

Výherce není povinen výhru přijmout. V takovém případě však rozhodně nemá nárok na žádnou věcnou ani jinou náhradu.

Výhry nejsou přenosné a vymáhání soudní cestou je vyloučeno.

Výhra bude výherci předána v sídle Rádia Česká Kanada, Klášterská 140, 377 01 Jindřichův Hradec a to v čase 08:00 – 14:00, nebo dle domluvy. Cenu je možné si vyzvednout do 30 dnů od ukončení soutěže (pokud není uvedeno u soutěže jinak). Ceny je možné i zaslat poštou na adresu výherce. Organizátor soutěže nemá za povinnost zasílat výhry poštou. Pokud se tak po domluvě s výhercem stane, není odpovědný za případnou ztrátu či nedoručení zásilky a výherce nemá nárok na náhradní výhru.

Účastí v soutěži dává soutěžící souhlas ke zpracování osobních údajů. Účelem zpracování osobních údajů je v prvé řadě poskytnutí výhry ze soutěže soutěžícím, kontrola splnění podmínek soutěže a dále plnění zákonných povinností.


    banner

    Sledujte nás